मेघदूत: "नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण"

समर्थ शिष्या अक्का : "स्वामीच्या कृपाप्रसादे हे सर्व नश्वर आहे असे समजले. पण या नश्वरात तमाशा बहुत आहे."

G C Lichtenberg: “It is as if our languages were confounded: when we want a thought, they bring us a word; when we ask for a word, they give us a dash; and when we expect a dash, there comes a piece of bawdy.”

Friedrich Nietzsche: “Everybody wants the same, everybody is the same: whoever feels different goes voluntarily into a madhouse.”

Martin Amis: “Gogol is funny, Tolstoy in his merciless clarity is funny, and Dostoyevsky, funnily enough, is very funny indeed; moreover, the final generation of Russian literature, before it was destroyed by Lenin and Stalin, remained emphatically comic — Bunin, Bely, Bulgakov, Zamyatin. The novel is comic because life is comic (until the inevitable tragedy of the fifth act);...”

सदानंद रेगे:
"... पण तुकारामाची गाथा ज्या धुंदीनं आजपर्यंत वाचली जात होती ती धुंदी माझ्याकडे नाहीय. ती मला येऊच शकत नाही याचं कारण स्वभावतःच मी नास्तिक आहे."
".. त्यामुळं आपण त्या दारिद्र्याच्या अनुभवापलीकडे जाऊच शकत नाही. तुम्ही जर अलीकडची सगळी पुस्तके पाहिलीत...तर त्यांच्यामध्ये त्याच्याखेरीज दुसरं काही नाहीच आहे. म्हणजे माणसांच्या नात्यानात्यांतील जी सूक्ष्मता आहे ती क्वचित चितारलेली तुम्हाला दिसेल. कारण हा जो अनुभव आहे... आपले जे अनुभव आहेत ते ढोबळ प्रकारचे आहेत....."

John Gray: "Unlike Schopenhauer, who lamented the human lot, Leopardi believed that the best response to life is laughter. What fascinated Schopenhauer, along with many later writers, was Leopardi’s insistence that illusion is necessary to human happiness."

Justin E.H. Smith: “One should of course take seriously serious efforts to improve society. But when these efforts fail, in whole or in part, it is only humor that offers redemption. So far, human expectations have always been strained, and have always come, give or take a bit, to nothing. In this respect reality itself has the form of a joke, and humor the force of truth.”

विलास सारंग: "… . . 1000 नंतर ज्या प्रकारची संस्कृती रुढ झाली , त्यामध्ये साधारणत्व विश्वात्मकता हे गुण प्राय: लुप्त झाले...आपली संस्कृती अकाली विश्वात्मक साधारणतेला मुकली आहे."

Tuesday, June 18, 2019

बांबू ,कडबा,फडके,मडके,सुतळी....तुमच्या ट्रेडमिलच्या मागे पहा कोण आहे ते....Chin Vi Joshi's Humour and Death


Anton Chekhov
"And I despise your books, I despise wisdom and the blessings of this world. It is all worthless, fleeting, illusory, and deceptive, like a mirage. You may be proud, wise, and fine, but death will wipe you off the face of the earth as though you were no more than mice burrowing under the floor, and your posterity, your history, your immortal geniuses will burn or freeze together with the earthly globe.”
—from "The Bet"


Paulie Walnuts, The Sopranos:
"In the midst of life, we are in death, or is it, In the midst of death we are in life? Either way we’re up the ass."

तुम्ही पहिली नसेल तर ह्या ब्लॉगवरची "...पोळुं दे आंतून तीतें...Grief-berg Hits C V Joshi, R K Narayan, Mark Twai" ही मे १०, २०१७ची पोस्ट ह्या पोस्टला पूरक म्हणून पहा. 

आचार्य अत्रे यांच्या 'हुंदके'. १९८९/ १९९७ पुस्तकात 'विनोद चिंतामणी' हा चिं वि जोशी यांच्या वर लिहलेला मृत्युलेख आहे- मूळ प्रसिद्धी  नोव्हेंबर २३, १९६३.

त्यातील एक उतारा अत्रे यांच्या कार्याच्या कॉपीराईट होल्डर्स च्या सौजन्याने सोबत देत आहे. गरज पडल्यास, डाउनलोड करून मोठा करून वाचा.

(मोठे करून वाचा)
ही गोष्ट जरी आताच्या काळात शहरातील तरुणांना समजली नाही तरी  विनोदी आहे.  पण मला विशेष वाटले चिं विं नी निवडलेल्या गोष्टीचे.

मृत्यू दुसऱ्या व्यक्तीला आलेला आहे पण अंत्यसंस्कारांच्या 'चिन्हां'मुळे चाळीतील शेजाऱ्यांचा गैरसमज होतोय.

पण तो खरंच खूप गैर समज आहे? का ती भविष्याची , कदाचित नजीकच्या, नांदी आहे? मृत्यू तुम्हाला आला नसेल पण तो तुमच्या दरवाजाच्या बाहेरच आहे. बांबू , कडबा , फडके, मडके , सुतळी हेच अंतिम सत्य , बाकीचे फसवे आहे... ट्रेडमिल वर मागे पहा कोण आहे ते!... हे तर सूचवित नाहीयत चिं विं?


आर्टिस्ट: Joe Dator

पुस्ती: स्वत: चिं वि जोशींनी व्यंगचित्रे काढली आहेत!
 

No comments: