मेघदूत: "नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण"

समर्थ शिष्या अक्का : "स्वामीच्या कृपाप्रसादे हे सर्व नश्वर आहे असे समजले. पण या नश्वरात तमाशा बहुत आहे."

G C Lichtenberg: “It is as if our languages were confounded: when we want a thought, they bring us a word; when we ask for a word, they give us a dash; and when we expect a dash, there comes a piece of bawdy.”

Friedrich Nietzsche: “Everybody wants the same, everybody is the same: whoever feels different goes voluntarily into a madhouse.”

Martin Amis: “Gogol is funny, Tolstoy in his merciless clarity is funny, and Dostoyevsky, funnily enough, is very funny indeed; moreover, the final generation of Russian literature, before it was destroyed by Lenin and Stalin, remained emphatically comic — Bunin, Bely, Bulgakov, Zamyatin. The novel is comic because life is comic (until the inevitable tragedy of the fifth act);...”

सदानंद रेगे:
"... पण तुकारामाची गाथा ज्या धुंदीनं आजपर्यंत वाचली जात होती ती धुंदी माझ्याकडे नाहीय. ती मला येऊच शकत नाही याचं कारण स्वभावतःच मी नास्तिक आहे."
".. त्यामुळं आपण त्या दारिद्र्याच्या अनुभवापलीकडे जाऊच शकत नाही. तुम्ही जर अलीकडची सगळी पुस्तके पाहिलीत...तर त्यांच्यामध्ये त्याच्याखेरीज दुसरं काही नाहीच आहे. म्हणजे माणसांच्या नात्यानात्यांतील जी सूक्ष्मता आहे ती क्वचित चितारलेली तुम्हाला दिसेल. कारण हा जो अनुभव आहे... आपले जे अनुभव आहेत ते ढोबळ प्रकारचे आहेत....."

John Gray: "Unlike Schopenhauer, who lamented the human lot, Leopardi believed that the best response to life is laughter. What fascinated Schopenhauer, along with many later writers, was Leopardi’s insistence that illusion is necessary to human happiness."

Justin E.H. Smith: “One should of course take seriously serious efforts to improve society. But when these efforts fail, in whole or in part, it is only humor that offers redemption. So far, human expectations have always been strained, and have always come, give or take a bit, to nothing. In this respect reality itself has the form of a joke, and humor the force of truth.”

विलास सारंग: "… . . 1000 नंतर ज्या प्रकारची संस्कृती रुढ झाली , त्यामध्ये साधारणत्व विश्वात्मकता हे गुण प्राय: लुप्त झाले...आपली संस्कृती अकाली विश्वात्मक साधारणतेला मुकली आहे."

Monday, March 11, 2019

वाङमयीन 'चेटकिणी'....A Celebration of Magical Women Writers

विलास सारंगांची वाङ्मयीन टीकेवरची पुस्तके आपण वाचली तर आपल्या लक्षात येते की त्यांच्या नजरेत दुर्गाबाई कशा शेवटी शेवटी उत्तुंग झाल्या ते.... पहिल्या पुस्तकांतून दुर्गबाईंचा उल्लेख सुद्धा नाहीये... हे पुन्हा एकदा लिहतोय कारण हे वाचल:

"“The absence of the witch does not invalidate the spell,” Emily Dickinson wrote. So great writers bewitch us with their work long after they have absented themselves from the world. The enduring bewitchment of thirty such titans and trailblazers of the written word,"
('Literary Witches: A Celebration of Magical Women Writers' by Taisia Kitaiskaia, Katy Horan)

'long after they have absented themselves from the world' दुर्गाबाई मला कायम bewitch करतात, त्या सारंगांना पण bewitch करत होत्या....


Sappho (630–570 BCE). 

Artist: Katy Horan

अश्या प्रकारच्या चित्रांचे प्रयत्न मराठीत वेगळ्या प्रकारे वसंत सरवटे यांनी केले आहेत - साहित्यीकांची अर्कचित्रे काढून....

No comments: